Prednášková činnosť

Naše skúsenosti posúvame ďalej ľuďom,
ktorí chcú byť v elektrotechnike prínosom
a synonymom odbornosti a spoľahlivosti.

Za ten čas sme vykonali tieto prednášky:


Rok 2014:

» Zodpovednosť výrobcov a montážnych firiem za zrealizované elektrotechnické dielo – nevyhnutná požiadavka aj v trhovom mechanizme (dňa 27. 11. 2014, Stretnutie elektrotechnikov Južného Slovenska, Dunajská Streda)

» Elektrický prúd – častý zdroj požiarov, téma: „Nežiadúce zvyšovanie teploty v elektrickej inštalácii spôsobené elektrickým prúdom (nadprúd, preťaženie, skratový prúd a pod. )“ (dňa 25. 11. 2014, Odborný seminár Únie soudních znalců, Praha X)

» Meranie zemných odporov uzemňovačov – Alchýmia ? (dňa 20. 11. 2014, Odborná prednáška pre seminár usporadúvaná firmou EUROVOLT s. r. o. v spolupráci s DEHN + SÖHNE, Neumarkt – pracovisko Praha, Bratislava)

» Meranie zemných odporov uzemňovačov – Alchýmia ? (dňa 19. 11. 2014, Odborná prednáška pre seminár usporadúvaná firmou EUROVOLT s. r. o. v spolupráci s DEHN + SÖHNE, Neumarkt – pracovisko Praha, Trenčín)

» Definovanie elektrických podmienok pre oceľové konštrukcie – vplyv BOZ, korozívne látky AF 3, AF 4. Aplikácia nových platných noriem do výbušných atmosfér (dňa 09. 10. 2014, Odborný seminár pre projektantov usporadúvaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI, organizovaná pobočkou Trenčín)

» Postupy a metodika určovania vonkajších vplyvov na konkrétnych príkladov z praxe (v dňoch 16. – 19. septembra 2014, ELTECH 2014 – XI. ročník celoštátneho stretnutia revíznych technikov, projektantov, energetikov, pracovníkov elektroúdržby, Jesenníky a ČR)

» Odstrašujúce prípady z praxe súdneho znalca, v ktorých bola nesprávne vykonaná montáž elektroinštalácie, nesprávna obsluha, alebo práce na elektrických zariadeniach NN, VN a pod. (v dňoch 16. – 19. septembra 2014, ELTECH 2014 – XI. ročník celoštátneho stretnutia revíznych technikov, projektantov, energetikov, pracovníkov elektroúdržby, Jesenníky a ČR)

» Mimoriadne udalosti na elektrických inštaláciách a zariadeniach v Slovenskej republike v rokoch 2011-2013, rozbor niektorých úrazov a požiarov spôsobených elektrinou (v dňoch 10. – 13. júna 2014, ELTECH SK 2014, Vysoké Tatry)

» Ochranné a pracovné pomôcky, VN, VVN (dňa 14. 04. 2014, Babia Hora pri Martine)

» Psychologické aspekty práce revízneho technika a jeho trestnoprávna zodpovednosť (dňa 27. 02. 2014, Odborný seminár pre revíznych technikov pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Psychologické aspekty práce revízneho technika a jeho zodpovednosť za vypracovanú revíznu správu (dňa 30. 01. 2014, Odborný seminár elektrotechnikov v spoločnosti IBP, Bratislava)

 

Rok 2013:

» Meranie revízneho technika – krok za krokom k objektívnym hodnotám a presnosti. Metodika, postupy, vyhodnotenie meraní a vypracovanie správy (SSE a. s., Žilina, VERA Žilina)

» Určovanie vonk. vplyvov na praktických príkladoch, metodika, postup a vypracovanie protokolu (ELTECH SK 2013, ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Vysoké Tatry)

» Nežiadúce zvyšovanie teploty el. inštalácii (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Elektrotechnická a požiarna bezpečnosť vo výbušných atmosférach – plyny, výpary, horľavé kvapaliny a prachy (Elektráreň VOJANY)

» Význam stanovenia vonk. vplyvov pre projektantov v kontexte európskych predpisov a noriem (ELEKTROMANAGEMENT s. r. o., Piešťany)

 

Rok 2012:

» Význam údržby a plánovaných opráv na el. zariadeniach vysokého napätia z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky (ELTECH SK 2012, ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Vysoké Tatry)

» Rozbor mimoriadnych udalostí po zásahu blesku na území SR – požiar v MVE (Únia znalcov ČR, Praha)

» Elektrotechnická a požiarna bezpečnosť vo výbušných atmosférach – plyny, výpary, horľavé kvapaliny a prachy (Elektráreň NOVÁKY)

» Preukazovanie bezpčného stavu el. inštalácii v priestoroch s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu el. prúdom z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti ochrany života a zdravia pri práci (SSE a. s., Žilina, VERA, Žilina)

 

Rok 2011:

» Silnoprúdové inštalácie nad 1 000 V (ZSE a. s., Dunajská Streda)

» Uzemňovanie silnoprúdových a striedavých inštalácii nad 1 000 V (ZSE a. s., Dunajská Streda)

» Aplikácia bezpečnostných princípov pri navrhovaní el. zariadení do potenciálne výbušných atmosfér s nebezpečnstvom výbuchu plynov, pár, prachov, resp. výbušnín (ELTECH SK 2011, ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Vysoké Tatry)

» El. zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu plynných atmosfér, horľavých prachov, resp. výbušnín (KONŠTRUKTA, Trenčín)

» Preukazovanie bezpečného stavu el. strojných zariadení z hľadiska požiarnej a prevádzkovej bezpečnosti (ELEKTRO BEČOV, Bečov nad Teplou, ČR)

» Niektoré postrehy z praxe súdneho znalca v oblasti elektrotechniky (Únie soudních znalců, Praha, ČR)

» Preukazovanie bezpečného stavu el. inštalácie a zariadení v kontexte európskych predpisov – tvorí neoddeliteľnú súčasť prevencie pred úrazmi a haváriami (SSE a. s., Žilina a VERA, Žilina)

» Objektívne určenie vonkajších vplyvov tvorí neoddeliteľnú súčasť elektrotechnickej a požiarnej bezpečnosti v praxi (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

 

Rok 2010:

» Protipožiarna bezpečnosť el. inštalácii v stavbách (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Vykonávanie revízii po novom (ELTECH SK 2010, ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Vysoké Tatry)

 

Rok 2009:

» Ochrana pred zásahom el. prúdom u zariadení do 1 000 V i nad 1 000 V v nadväznosti na revízie el. inštalácii a zariadení podľa európskych noriem (ETM Hala Brno, Banská Bystrica)

 

» Protipožiarna bezpečnosť elektrických spotrebičov a ručného náradia počas ich používania (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Význam určovania vonkajších vplyvov vo výbušných plynných atmosférach (LEGRAND SLOVENSKO, Bratislava)

» Návrh ochrany pred bleskom z hľadiska určených vonkajších vplyvov (LEGRAND SLOVENSKO, Bratislava)

 

Rok 2008:

» Požiarna bezpečnosť elektrických inštalácii (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Niektoré postrehy z praxe súdneho znalca v oblasti elektrotechniky (SSE Žilina)

 

Rok 2005:

» Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v osobitne nebezpečných priestoroch (ELEKTRO MANAGEMENT s. r. o., Nitra)

» Elektrická a požiarna bezpečnosť elektrických inštalácii podľa štandardov EU (ELOSYS, Trenčín)

 

Rok 2004:

» Vplyv prostredia na elektrické inštalácie a zariadenia (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Odborné prehliadky skúšania a merania ochrán pre správnu funkciu SON v sieťach nízkeho napätia (Vzdelávacie stredisko SES pri Akadémii OS, Liptovský Mikuláš)

» Požiadavky na montáž a údržbu elektrických zariadení do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu (AGMET – Mitošinková, Piešťany)

 

Rok 2003:

» Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch poľnohospodárskej výroby (ZES – Števlík, Bratislava)

» Elektrické inštalácie na horľavých podkladoch a v nich podľa platných predpisov (LEGRAND SLOVENSKO, Bratislava)

» Správna metodika merania, princíp a význam merania, chyby merania a najčastejšie nedostatky pri meraní (G. ANTAL, Topoľčany)

» Problematika posudzovania rizika výbuchu pri určovaní vonkajších vplyvov (prostredí) do výbušných plynných atmosfér z pohľadu znalca – praktické príklady (MES, Brno + Praha)

» Požiadavky na elektrické zariadenia v kúpeľniach, sprchách, v bazénoch, v saunách, v obmedzene vodivých priestoroch a iné (MIPEL s. r. o., Bratislava)

 

Rok 2002:

» Opatrenia a prostriedky k uchovaniu funkčnosti elektrických zariadení v kritických, prevádzkových situáciách (ELEKTRO MANAGEMENT – Ing. Hála)

» Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení pracovných strojov (AGMET – Mitošinková, Piešťany)

» Predpisy, podklady a normy pre posúdenie bezpečnosti elektrických zariadení, resp. požadované merania pri revíziách v zmysle nových európskych noriem (MIPEL s. r. o., Bratislava)

 

Rok 2001:

» Požadované merania na rozvádzačoch pre kusové skúšky podľa európskych noriem (LIGHTNING – Ing. Meravý, Trenčín)

» Psychologické aspekty práce revíznych technikov a ich trestnoprávna zodpovednosť (MIPEL s. r. o., Bratislava)

» Protipožiarna ochrana budov, neoddeliteľná súčasť bezpečnosti celej stavby (SSE, Žilina)